Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3

Anasayfa / Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3

KAPSAM

Otomotiv sac ve gövde kaynakçısı (Seviye 3, Rev. 03) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında  , mesleklerinin tüm zorunlu ve  seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.

ZORUNLU BİRİMLER

A1: Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 

SEÇMELİ BİRİMLER

B1:Elektrotla Ark Kaynağı (111)

B2:Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı)-Alüminyum (141)

B5:Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

B6:Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

B9:Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

B14:Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

REFERANS DOKÜMANLAR

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3, Rev. 03) Ulusal Yeterliliği 09UMS0019-3 Ulusal meslek standardı.

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Başvuru için asgari şart, 18 yaşını doldurmuş olmaktır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

 1. Online Başvuru
 2. Bireysel Başvuru
 3. Tek Nokta Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI

 1. Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası, 
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi), 
 3. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. 

NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler, 

NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için BELGEMOD 'tan bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ (GENEL)

Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.  Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.  Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili Birim Başarı Belgesi verilir.

YAZILI SINAV

A1:10 ,B1:10,B2:10, B6:10,B5:10 B9:10 B14:10 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içerir. Geçme notu 50 puandır. Yazılı Sınav Soruları, Otomotiv sac ve gövde kaynakçısı (Seviye 3, Rev. 02)soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir. Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez. 

PERFORMANS SINAVI

Sınav süresi her birim için 30 dakikadır. Geçme notu 80 puandır.Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projedeki Otomotiv sac ve gövde kaynak uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında Otomotiv sac ve gövde kaynakçısı (Seviye 3, Rev. 02) Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

TEKRAR SINAV HAKKI

Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ

Değerlendiricinin aşağıdaki koşullardan en az bir tanesini sağlaması gerekmektedir.

 • Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) kurallarına göre kaynak mühendisi (IWE olmak ve 1 yıl iş deneyimine sahip olmak,
 • Kaynak teknikeri (IWT), kaynak uzmanı (IWS), kaynak inspektörü (IWI), metal teknik öğretmeni, metal teknolojileri ile ilgili öğretim elemanı ve metalürji ve malzeme mühendisi, olması kaydıyla kaynak uygulamaları alanında 3 yıl iş deneyimine sahip olmak ve/veya eğitim vermek,
 • Meslek yüksekokullarının metal teknolojileri, kaynak, alanlarıyla ilgili bölümlerden mezun olup kaynak uygulamaları alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmak.

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslar arası/ulusal meslek standart(lar)ı, ölçmedeğerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır.

BELGEGEÇERLİLİK SÜRESİ

TS EN ISO 9606-1/9606-2’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1/9606-2’de belirtildiği üzere aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 • Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.
 • Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

GÖZETİM

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1/9606-2’de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

BELGELENDİRME PROGRAMI KAPSAMINDA KULLANILAN EVRAKLAR

 • F28 Aday Başvuru Formu
 • F35 Sınav Tutanağı
 • F38 Performans Kamera Konuşma Metni
 • F39 Teorik sınav Kamera Konuşma Metni
 • F45 Belgelendirme Karar Formu
 • F46 Teorik-mülakat Sınav İçin Sınav Yeri Uygunluk Formu
 • F47 Performans Sınav İçin Sınav Yeri Uygunluk Formu
 • F49 Sınav Görevlisi Atama Formu
 • F53 Sınav zarfı indeks Formu
 • F60.1 Teorik Sınav Kuralları
 • F60 Performans Sınav Kuralları
 • F62 Sınav Katılımcı İmza Formu
 • F65 Teorik Sınav Kitapçığı
 • F70.02 Alçı Sıva Uygulayıcısı Teçhizat Yeterlilik Formu
 • F96 Hes Kodu ve Ateş Ölçümü Kontrol Formu
 • F101 Sınav Adayları için Aydınlatma Metni-Açık Rıza Beyanı
 • ME.OSGK.PS01 Otomotiv Sac Ve Gövde Kaynakçısı Performans Sınav Projesi
 • ME.OSGK.PKL01 Otomotiv Sac Ve Gövde Kaynakçısı Performans Sınavı Kontrol Listesi
 • ME.OSGK.TS01 Otomotiv Sac Ve Gövde Kaynakçısı Teorik Soru Bankası

Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve İptali

BELGEMOD, Karar Vericisinin kararı sonucu belge sahibi personelin belge kullanımlarını askıya alabilir.

Belgenin askıya alınma kararı Belgelendirme Müdürü tarafından adaya duyurulur, kararın belgelendirilen personele bildiriminden itibaren, belge ve logo kullanımını derhal durdurur. 15 (on beş) gün içerisinde belge ve eklerini BELGEMOD ‘a geri gönderir. İade edilmemesi durumunda öncelikle uyarılır. Eğer uyarı dikkate alınmazsa hukuki süreç başlatılabilir. Belgelendirilen personel belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını ve bir dilekçe ile BELGEMOD ‘a bildirmesi istenir.

Belgelendirilen personel, belgenin askıya alınma nedenini 1 ay içerisinde ortadan kaldırdığını kanıtlaması (objektif delillerin BELGEMOD ‘a sunulması) durumunda Karar Verici kararıyla askıya alma işlemine son verilir. Belgenin askıdan indirildiğine dair yazı, belgeli personele e-mail yoluyla Belgelendirme Müdürü tarafından bildirilir.

 • Belgelendirilen personelin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
 • Belgelendirilen personelin belge kapsamındaki faaliyetlerine son vermesi,
 • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
 • Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak BELGEMOD ‘u eksik ve yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
 • Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yaptırması,
 • Belgelendirilen personelin gözetim faaliyetleri öngörülen tarihlerde haklı gerekçe göstermeksizin kasıtlı olarak ertelemesi veya iptalini istemesi,
 • Belgenin geçerlilik süresi içerisinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
 • MYK Belge ücretlerinin ödenmemesi,
 •  Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi,
 • Dış denetimlerdeki uygunsuzluklar.

Belgelendirilen personel, sözleşmesini feshetmek veya belgesini iptal ettirmek istediğinde BELGEMOD ‘a yazılı olarak başvurur. Talep doğrultusunda BELGEMOD Belgelendirme Müdürü tarafından inceleme yapılır. En geç 15 (on beş) gün içerisinde konu karara bağlanır. İlgili personele karar yazılı olarak bildirilir. Belgelendirilen personel, sözleşmeyle kendisine verilmiş her türlü belgeyi kararın tebliğ tarihinden en geç 15 (on beş) gün içerisinde BELGEMOD ‘a iade eder. Aynı zamanda her türlü doküman, ilan vb. belge ve logo kullanımını durdurur.

Belge iptal edildiğinde veya geri alındığında, belgelendirilen personelin adı Belgelendirme Müdürü bilgisi dahilinde, İdari Birim Sorumlusu tarafından Belgelendirilmiş Aday Listesi Formu(L07)’ nda iptal olarak belirtilir. Belgesi iptal edilen personel, belgenin iptalini takiben 15 (on beş) gün içerisinde BELGEMOD belge logosunu her türlü yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. Aksi halde BELGEMOD;

 • Akreditasyon kuruluşunu ve MYK durumdan haberdar eder.
 • Belgenin iptal edildiğini ve belgelendirilen personelin belgeyi ve logoyu kullanamayacağını, web sayfası yoluyla iptal edildiğini duyurur.
 • Oluşabilecek zararlarının giderilmesi için sözleşme kapsamında yasal yollara başvurabilir.
 • Sözleşmesi iptal edilen belgelendirilen personel, yeniden belgelendirilmek üzere BELGEMOD ‘a başvurduğunda ücretlendirme talimatına göre ilk belgelendirmeye başvuruyormuş gibi işlem yapılır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere www.belgemod.com sitesinden duyurusu yapılır.

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com