BİLGİLENDİRME SÜREÇLERİ

Anasayfa / Bilgilendirme Süreçleri

BİLGİLENDİRME SÜREÇLERİ
1.1 Belgelendirme Başvurusu

BELGEMOD ’a belge almak için başvuran adaylar www.belgemod.com internet sitesinden programla ilgili başvuru şartlarını öğrenebilir ve başvuru formunu temin edebilirler. BELGEMOD idari birim sorumlusu Sınava Belgelendirme Şartlarını ve Başvuru Formu(F28)’nu İhtiyaç duymaları durumunda adaylara iletebilir. BELGEMOD akreditasyonları ve belgelendirme programına göre adaylardan doldurularak gelen form, Belgelendirme Müdürü tarafından kontrol edilerek incelenir. Başvuru formunu gözden geçirme aşamasında, adayların genel eğitim, özel eğitim, genel mesleki deneyim, özel mesleki deneyim ve becerileri başvuru sırasında sunduğu evrak üzerinden ve gerekirse referans kaynaklardan doğrulanmaktadır. Özel ihtiyacı (herhangi bir engelinin olması, okuma yazma bilmemesi vb.) olan adaylar başvuru formunda durumunu belirtmeli ulusal yeterliliklerle uyuşması halinde ilgili belgelerle doğrulandıktan sonra BELGEMOD adayın özel ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
Adayın belgelendirme yapılması için yeterli olup olmadığı, BELGEMOD ‘un belgelendirme faaliyetini yapabilmesi için yeterlilik ve kabiliyete sahip olması, kapsam ve belgelendirme faaliyetlerini etkileyen diğer hususlar dikkate alınarak bakılır. BELGEMOD bu aşamada tüm adayların sunduğu dokümanları objektif ve sistematik olarak incelemektedir.
BELGEMOD ’un Belgelendirme Müdürü tarafından yapılan kontroller sonucunda uygun bulunmayan adayların sınava katılmaları mümkün olmayabilir. Program şartlarını karşılayan adaylar Belgelendirme Müdürü tarafından onaylanır adaylar Voc-Tester aday havuzunda bekletilir, açılmış aday bekleyen sınavlara adayların kaydı yapılır. Açılmamış sınavlar için en fazla 1 ay içerisinde sınav açılır ve adaylar sınava alınır. Sınav ve katılacak aday listesi sınav saatinden en az 48 öncesi MYK ‘ya Belgelendirme Müdürü tarafından bildirilir.

1.1. Yeterlilik İçin Gerekli Olan Eğitim ve Deneyim Şartlar

MYK Ulusal Yeterliliklerinde, belgelendirme başvurusunda bulunan aday için gerekli şartları, yeterlilik için gerekli olan deneyim şartları ve sahip olunması gereken öğrenme çıktıları belirtilmiştir.

1.2. Sınav Gözetmeni Ataması

Belgelendirme Müdürünün görevlendirmesiyle sınav gözetmeni olmak isteyen adayların başvurusu onaylanır.

1.3. Sınav

Sınav, sınav yeri uygunluk formlarında ki (F46-F47) şartları taşıyan bir salonda yapılmalıdır. Bu salon, BELGEMOD’un kendi salonu veya Sınav Yapıcının onayladığı bir salon olabilir.Sınav yerinde bir değişiklik olması durumunda her adaya İdari birim sorumlusu tarafından e-mail ile bilgilendirme yapılır. Ayrıca web sayfasında duyuru yapılır. Süreç Belgelendirme Müdürü tarafından kontrol edilir. Sınavlar, Sınav Yapma Talimatı(T05)‘na göre yapılır. Sınavın yapılabilmesi için en az 2 aday olması gerekmektedir BELGEMOD tarafından sınav soru ve cevapları hazırlanır. BELGEMOD ‘un kullandığı yazılım içinde bulunan soru bankasından otomatik olarak harmanlanıp seçilen sorular üzerinden sınavı hazırlar.Sınav yapıcı sınav öncesinde yazılımda tüm kayıtları bulunan adayların sınav kitapçıklarının çıktısını alır. Yazılım tarafından bir soru kitapçığı ve cevap kâğıdı oluşturulur, sınav yapıcı tarafından kapalı zarfta kitapçıklar saklanır. Zarf, açma yerinden kaşelenir ve imzalanır. Bu kilit anlamındadır. Tüm adaylar hazır bulunduğunda Sınav yapıcı/gözetmeni, sınav başlamadan en geç 15 dakika öncesinde tüm adaylar hazır bulunduğunda, kaşeli ve imzalı, kapalı olan sınav evrakı geliş zarfı açar. Soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını hazır bulunan adaylara dağıtır. Adaylar, hızlı bir şekilde soru kitapçıklarını gözden geçirirler. Herhangi bir hata yoksa sınav zamanında başlatılır.Sınav bitiminde Sınav Yapıcı tarafından varsa sınavı yapan Sınav Gözetmeninin performansı, Performans Değerlendirme Prosedürü(P08)’ ne göre değerlendirilir.

1.4. Takip sınavı

BELGEMOD’ un kapsamında bulunan tüm Ulusal Yeterlilikler için teorik ve performansa dayalı sınavların yeterlilik birimlerinden başarılı olma şartı vardır. Sınavın teorik veya performansa dayalı olan yeterlilik birimlerinin birinden başarılı olup da diğer bölümünden başarısız olanlar bir (1) yıl içinde tekrar sınav başvurusunda bulunursa bu durumda başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

1.5. Gözetim Faaliyetleri

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez mesleki yetkinlik başarım raporunu, BELGEMOD belgelendirdiği kişiden ister. Belgeli kişiye Ulusal Yeterlilikte belirtilen süreler dikkate alınarak gözetimler yapılır. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, BELGEMOD ‘un belgelendirdiği kişiye hazırlamış olduğu belgenin karar tarihinden itibaren başlar.

Sınav Programı Formunu(F10) dikkate alarak program yeterliliklerinde belirlenmiş olan gözetim yöntem ve aralığına uygun olarak BELGEMOD Belgelendirme Müdürü tarafından belgelendirilen kişiler izlenir. BELGEMOD, gözetime yönelik genel duyurular yapar. Bunun yanı sıra Belgelendirme Müdürü tarafından gözetim zamanı gelen belge sahiplerinin tespitini yaparak gözetim kanıtlarının sunulmasıyla ilgili uyarıda bulunur.
Belgelendirilmiş kişiler, sözleşme gereği ortaya çıkan sorumluluklarını yerine getirmek ve gözetim için istenen kanıtları/bilgileri BELGEMOD tarafından tarif edilen yönteme uygun olarak ve zamanında sunmakla yükümlüdür.

Belgelendirilmiş kişiler, gözetim süresi bitiminde istenilen belgeleri hiçbir kanıt göstermeden sunmazsa ikinci bir uyarı yapılmaksızın belgeleri askıya alınır. Bu durum belge sahibine İdari birim sorumlusu ya da Belgelendirme Müdürü tarafından duyuru yapılır.Belgelendirilmiş kişiler, gözetim kanıtlarını sunduğu halde, eksiklikleri varsa İdari birim sorumlusu ya da Belgelendirme Müdürü tarafından ikinci bir uyarı yapılır. Eksikliklerin giderilmesi için 1(bir) ay ek süre verilir. Gözetim kanıtları uygun bulunmayan ve ek süre sonunda gerekli kanıtları sunmayan kişilerin belgeleri askıya alınır ve belge sahibine duyuru yapılır.

Belgenin askıya alınma süresi gerekli dokümanlar BELGEMOD ‘a bildirilmediği sürece belge geçerlilik süresince askıda kalır, kişi ilgili dokümanları getirdiği zaman belgenin askı hali sona erer.Belgeli personel, belgenin askıdan indirilmesi için BELGEMOD İdari birim sorumlusuna kanıtları en geç 15 (on beş) iş gününde bildirmek zorundadır. Bu süre içinde belgenin kullanım süresi dolar ise personel belgesi iptal edilerek madde 4.9.daki işlemler yapılır. Belgenin askıya alınması veya iptal yetkisi üst yönetimin bilgisi dâhilinde Karar Vericiye aittir.

BELGEMOD yönetmeliklerdeki olası değişiklikleri, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından belirtilen yöntem ve sıklıkla Dış Kaynaklı Doküman Listesinde takip eder. Program Komitesi ve Tarafsızlık Komitesine İç Duyuru Formu(F07) kullanarak, şartlarda oluşan değişiklikleri duyurur.Komiteler tarafından sınav programını bu bilgi ışığında değiştirebilir. Değişiklikler web sitesinde yayınlanır.

1.6. Belge Yenileme

Başvuru sahibi, BELGEMOD ‘un ücret tarifesinde belirtilen belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini BELGEMOD ‘a öder. Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi; belgenin geçerlilik süresi; beş yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden beş ay önce, belgenin geçerlilik süresi dört yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden dört ay önce, belgenin geçerlilik süresi üç yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden üç ay önce, belgenin geçerlilik süresi iki yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden iki ay önce başlar.

Belge geçerlilik süresi belirtilen sürelerden farklı ise başvuru dönemi başlangıç tarihi belge geçerlilik süresinden bir ay önce yapılmalıdır.Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.Belge sahiplerinin belgesinin iptalini gerektirecek bir durum oluşması durumunda madde 4.1. deki şartlar karşılanmalı ve tekrar sınava tabi tutulmalıdır. MYK Ulusal Yeterliliklerinde madde 15’ te belirtilen şartların doğrultusunda belgelerin geçerlilik süresi dolması ya da yenilenmesinde durumunda yenilenir. Yeniden belgelendirme, belgelendirme programı şartlarına dayandırılır. Yeniden belgelendirme için gerekli şartlar aşağıdakilerden biri veya birkaçı olmalıdır.

• Düzenleyici şartlar,
• Normatif dokümanlardaki değişiklikler,
• İlgili belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikler,
• Belgelendirilmiş kişinin çalıştığı endüstri veya alanın yapısı ve olgunluğu,
• Yeterliliği olmayan bir kişiden kaynaklanan riskler,
• Teknolojideki süregelen değişiklikler ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin şartlar,
• İlgili tarafların şartları,
• Belgelendirme programı gözetimi şart koştuğunda, gözetim faaliyetlerinin sıklığı ve içeriği,

BELGEMOD yeniden belgelendirme yaparken Ulusal Yeterliliklerde belirtilen koşullarda dikkate alınarak aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.
• İşin tatminkâr bir şekilde sürdürüldüğünün ve iş tecrübesine ilişkin kayıtların doğrulanması,
• Saha değerlendirmesi
• Profesyonel gelişim
• Belirli formattaki mülakatlar,
• Sınav
• Söz konusu yeterliliğe ilişkin fiziksel kabiliyetin kontrol edilmesi.

Belgelendirilmiş kişiler, BKS-F57 – Belge Kullanım Sözleşmesi Formu – Rev00 belirtildiği gibi, BELGEMOD ‘un duyurularını takip etmek ve gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.Ancak belgeli personel yeterlilik belgesini yenilemek istemiyorsa geçerlilik süresinin dolmasından hemen sonra belge iptal edilir. Belgenin iptali web sayfasında ilan edilir. Bu durumda, yeterlilik belgesinin kullanımından doğan haklardan belgeli personel yararlanamaz. İdari birim sorumlusu ya da Belgelendirme Müdürü tarafından belgeli personelden belgesini 15 (on beş) iş günü içerisinde BELGEMOD ‘a iade etmesi istenir. İptal olan veya askıya alınan belgeler MYK ‘ya bildirilir.

1.7. Belgelendirme Kararının Verilmesi (Değerlendirme)

Adayın belgelendirme yapılması için yeterli olup olmadığı, ilgili yeterlilik için MYK tarafından belirlenmiş kriterler, kapsam ve belgelendirme faaliyetlerini etkileyen diğer hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen sınavlarla (Teorik, Performans, Mülakat ) belirlenmektedir. BELGEMOD bu aşamada tüm adayların sunduğu dokümanları ve sınav sonuçlarını VOC-TESTER yazılımı aracılığıyla objektif ve sistematik olarak incelemektedir.

Teorik sınavı yaptıktan sonra sınav yapıcı, adayın sınav kayıtlarını (doküman ve video kaydı) BELGEMOD’a imza karşılığında ve kapalı zarf içerisinde teslim eder. Kalite Yönetim Temsilcisi 5 takvim günü içerisinde sınav kayıtlarını karar vericiye sınavı değerlendirmesi için teslim eder. Karar vericiye iletilen sınav kayıtlarına dair dokümanların (Gidiş zarfı) karar verici tarafından eksik olup olmadığı incelenir, belgelerde eksik olması durumunda karar verici BELGEMOD’a bilgi verir. Karar verici BELGEMOD ‘un verdiği cevap formuna göre adil ve geçerliliği doğrulanabilir bir şekilde sınav kağıtlarını okur ve puanlamayı yaparak VOCTESTER’a sınav sonuçlarının giriş işlemini gerçekleştirir. Giriş işlemi sonrasında VOCTESTER üzerinden alacağı (F45) belge karar formu ile belgelendirme kararı bilgilerini çıktı alır ve gerekli yerleri doldurarak imzalar. Karar verici 10 takvim günü içerisinde sonuçları Belgelendirme Müdürüne teslim eder. Adayın belge karar süresi sınavdan sonra en az 15 takvim gününde tamamlanır. Kararı sonuçlanan adayları Belgelendirme Müdürü 3 gün içerisinde MYK ya bildirir.

onrasında karar verici, sınav yapıcının değerlendirmesini yaptığı performans ve mülakat (gerekli yeterliliklerde) sınavları için yapılan değerlendirmelerin doğruluğunu çeklistler ve video kayıtları üzerinden kontrol eder. Bu kontrollere göre oluşturduğu belgelendirme kararını gerekçeleriyle birlikte VOCTESTER sistemine girer. Sistemden alınan dokümanları ıslak imzalı haliyle belgelendirme müdürüne teslim eder. Belgelendirme müdürü VOCTESTER üzerinden belgelendirme süreci tamamlanmış adayların bilgilerini MYK ya iletir. Belgelendirmeye hak kazanan adaylar BELGEMOD ‘tan belgelerini teslim alırlar.

Adayların belge almaya hak kazanabilmesi için sağlayacağı başarı ölçütleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda mevcuttur. Adaylara tüm belgelendirme şartlarını yerine getirene kadar belgelendirme yapılmaz. BELGEMOD belgelendirme kararı, sürdürülmesi, yenilenmesi, askıya alınması, genişletilmesi, daraltılması vb. kararlardan bizzat kendisi sorumludur ve bu konularda dış kaynak kullanmamaktadır. BELGEMOD’un belgelendirme karar yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

BELGEMOD’tan belge almış kişinin belgesi yırtılmış, zarar görmüş veya kaybolmuş ise BELGEMOD’a başvurarak tekrar belgesinin çıkartılmasını isteyebilir. Bu durumlarda BELGEMOD 7(yedi) gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’na dilekçe ile veya elektronik ortamla kişinin belgesinin yeniden çıkarılmasını talep eder. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun belge basım süresinden sonra, BELGEMOD, kişiyi arayarak belgesinin hazır olduğunu bildirir

1.8. Belge Düzenlenmesi ve Belge Değiştirilmesi

Sınav sonuçları ve belge almaya hak kazanan kişiler MYK web portal üzerinden bildirilir. MYK tarafından hazırlanarak gönderilen belgeler BELGEMOD belgelendirme müdürü tarafından imzalanarak belge almaya hak kazanan adaylara iletilir. Belge MYK tarafından normal şartlarda, en geç sınav tarihini takip eden 2(iki) ay içinde hazırlanır. Belgelendirme Müdürü tarafından Yeterlilik Belgesi uyarınca hazırlanan belge, imzalanır. Fotokopisi BELGEMOD ‘ta kalmak üzere imzalı orijinal belge katılımcıya verilir.

Düzenlenen belgede, aşağıda belirtilen bilgiler yer alır:

– Belgelendirilen kişinin kimlik bilgileri (Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Yeri/Tarihi),
– Belge(Aday) numarası,
– BELGEMOD logosu, TÜRKAK markası ve MYK markası
– MYK’ nın ilgili programı adı ve kodu,
– Sınav Detayları (Sınav Tarihi ve Yeterlilik Alanı),
– Belgenin geçerlilik süresi (Başlangıç ve Bitiş Tarihleri),
– BELGEMOD ‘un kuruluş unvanı ve tam adresi,
– BELGEMOD Belgelendirme Müdürü onayı bulunur.

Doküman Kontrol Prosedürü(P01) doğrultusunda belgelerin numaralandırılması yapılır. İdari birim sorumlusu ya da Belgelendirme Müdürü tarafından, belgelendirilen personel, Belgelendirilmiş Aday Listesi Formu(L07)’na işlenir. Belgeli personel, kişisel bilgilerindeki değişiklikleri BELGEMOD’a en geç 15 (on beş) iş günü içinde iletmelidir. Belge sahibinin söz konusu değişiklikler için belirtilen gerekli belgelerle başvurması durumunda, geçerlilik süresi dolmamış bir belge gerekli belge ücreti alınarak BELGEMOD tarafından tekrar düzenlenir.

MYK tarafından yapılan düzenlemeler sonucu belgelendirilmiş adayın belgelendirme kapsamında meydana gelecek değişiklikler için aday yeniden sınava tabii tutulacaktır.

1.9. Belgenin Kullanılması

Belgelenen personel ile BELGEMOD arasında imzalanan BKS-F57 – Belge Kullanım Sözleşmesi Formu – Rev00 göre belgenin kullanımına ilişkin kurallar tanımlanmaktadır. Belge kullanımı bu kuralları içeren doküman çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Belgenin kullanımı konusunda BELGEMOD personeli yakından takip alır. Bu kapsamda basın, yayın ve medya titizlikle izlenir. Bu amaçla müşteri ve son kullanıcı şikâyetleri veya ihbarları dikkate alınır. Uygun Olmayan Hizmetin Kullanımı Prosedürü(P03) ve Şikâyet ve İtiraz Yönetimi

Prosedürü(P07)’ne göre hareket edilir. Buna takiben yapılan inceleme sonucunda (veya ihbarla gelen) belgeli personelin kurallara uymadığı tespit edilirse, belgeli personelden konuyla ilgili düzeltici faaliyet gerçekleştirmesi BELGEMOD tarafından, Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu(F12)ile istenir. Belirlenen süre içinde şikâyet veya ihbara konu olan kural ihlalinin giderilmediği görülür ve düzeltici faaliyetin gerçekleşmediği tespit edilirse aşağıdaki işlem sırası takip edilir;

– Belge derhal iptal edilir. e-mail yolu ile belgeli personelin belge ve logo kullanımına derhal son vermesi istenir. Ayrıca yazılı bir bildirim yapılır.
– Akreditasyon kuruluşu ve MYK durumdan haberdar edilir,
– Şikâyet ya da itirazı yapan taraf bilgilendirilir,
– Belgenin iptal edildiği basın veya web sayfası yoluyla kamuoyuna duyurulur,
– Gerekiyorsa sözleşme kapsamında yasal süreç başlatılır.

1.10. Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve İptali

BELGEMOD, Karar Vericisinin kararı sonucu belge sahibi personelin belge kullanımlarını askıya alabilir.Belgenin askıya alınma kararının belgelendirilen personele tebliğinden itibaren, belge ve logo kullanımını derhal durdurur. 15 (on beş) gün içerisinde belge ve eklerini BELGEMOD ‘a geri gönderir. İade edilmemesi durumunda öncelikle uyarılır.Eğer uyarı dikkate alınmazsa hukuki süreç başlatılabilir. Belgelendirilen personel belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını ve bir dilekçe ile BELGEMOD ‘a bildirmesi istenir. Belgelendirilen personel, belgenin askıya alınma nedenini 1 ay içerisinde ortadan kaldırdığını kanıtlaması (objektif delillerin BELGEMOD ‘a sunulması) durumunda Karar Verici kararıyla askıya alma işlemine son verilir.Belgenin askıdan indirildiğine dair yazı, belgeli personele e-mail yoluyla İdari birim sorumlusu ya da Belgelendirme Müdürü tarafından bildirilir.

– Belgelendirilen personelin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
– Belgelendirilen personelin belge kapsamındaki faaliyetlerine son vermesi,
– Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
– Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak BELGEMOD ‘u eksik ve yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
– Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yaptırması,
– Belgelendirilen personelin gözetim faaliyetleri öngörülen tarihlerde haklı gerekçe göstermeksizin kasıtlı olarak ertelemesi veya iptalini istemesi,
– Belgenin geçerlilik süresi içerisinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi, – MYK Belge ücretlerinin ödenmemesi,
– Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi,
– Dış denetimlerdeki uygunsuzluklar.

Belgelendirilen personel, sözleşmesini feshetmek veya belgesini iptal ettirmek istediğinde BELGEMOD ‘a yazılı olarak başvurur. Talep doğrultusunda BELGEMOD Belgelendirme Müdürü tarafından inceleme yapılır. En geç 15 (on beş) gün içerisinde konu karara bağlanır. İlgili personele karar yazılı olarak bildirilir. Belgelendirilen personel, sözleşmeyle kendisine verilmiş her türlü belgeyi kararın tebliğ tarihinden en geç 15 (on beş) gün içerisinde BELGEMOD ‘a iade eder. Aynı zamanda her türlü doküman, ilan vb. belge ve logo kullanımını durdurur. Belge iptal edildiğinde veya geri alındığında, belgelendirilen personelin adı Belgelendirme Müdürü bilgisi dahilinde, Sınav Yapıcı tarafından Belgelendirilmiş

Aday Listesi Formu(L07)’ nda iptal olarak belirtilir. Belgesi iptal edilen personel, belgenin iptalini takiben 15 (on beş) gün içerisinde BELGEMOD belge logosunu her türlü yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. Aksi halde BELGEMOD;

– Akreditasyon kuruluşunu ve MYK durumdan haberdar eder.
– Belgenin iptal edildiğini ve belgelendirilen personelin belgeyi ve logoyu kullanamayacağını, web sayfası yoluyla iptal edildiğini duyurur.
– Oluşabilecek zararlarının giderilmesi için sözleşme kapsamında yasal yollara başvurabilir.
– Sözleşmesi iptal edilen belgelendirilen personel, yeniden belgelendirilmek üzere BELGEMOD ‘a başvurduğunda ücretlendirme talimatına göre ilk belgelendirmeye başvuruyormuş gibi işlem yapılır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere www.belgemod.com sitesinden duyurusu yapılır.

1.11. Şartlardaki Değişikliklerin Bildirimi

MYK ‘nın UY bazında düzenlediği değişiklikler Dış Kaynaklı Ana Doküman Listesi (F02)’ da tarif edilen yöntemle İdari birim sorumlusu ya da Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından takip edilerek Sınav Yapıcıya bildirilir. Sınav yapıcının incelemesi sonucuna göre Belgelendirme Prosesinde değişiklik gerekiyorsa Program Komitesi görüşüne sunulur. Program Komitesi kararı sonucunda uygulama yöntemi faaliyete geçirilir. İdari birim sorumlusu ya da Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından belgelendirilmiş personeli etkileyen durumlar, e-mail yoluyla veya web sitesi aday sayfasından bilgilendirilir. Belgelendirilmiş personelin sıradaki gözetimine kadar değişikliklerin gereklerine uyması durumunda belgenin geçerliliği devam ettirilir. Uymadığı durumlarda ise belgenin askıya alınması ve/veya iptali durumunda (4.11) maddesinde belirtilen işlemler gerçekleştirilir.

1.12. Belge Durumunun Bildirimi

Sınav sonuçları alındıktan sonra, Sınava Katılacak Aday Listesi(L06), Sınav Programı Formu(F10), Sınav Sonuç Listesi(L12) ile birlikte tüm sonuçlar yazılım üzerinden MYK Sektör Sorumlusuna iletilir. Belgelendirme Müdürü bu bildirimlerin yapılmasından sorumludur.

4.14 Birim Birleştirme

Belgemod’a adaylar belgelendirme başvurusu dışında yalnızca istedikleri birimden sınava girmek için başvurabilmektedir. Birim başvurusu aynı belgelendirme başvurusu gibi yapılır, adayın tüm iletişim bilgileri alınır. Aday sözleşmesi imzalatılır. Aday sadece istediği birimin sınavına girecektir. Aynı zamanda başka bir belgelendirme kuruluşundan aldığı birim başarı belgeleriyle gelip belge tamamlama başvurusu yapan adaylarında başvuruları kabul edilir belge alınması için gerekli birimlerden sınava tabii tutulduktan sonra aday BELGEMOD tarafından mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanır. Birim
HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com.tr