Aşçı (Seviye 4)

Anasayfa / Aşçı (Seviye 4)

AŞÇI SEVİYE 4 BELGELENDİRME PROGRAMI

KAPSAM

Aşçı (Seviye 4 Rev.01) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında Aşçı mesleklerinin zorunlu yeterlilik birimleri yer almaktadır.

ZORUNLU BİRİMLER

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Hazırlığı, A2: İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim, A3: Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite, A4: Temel Malzemeler, A5: Çorba Hazırlama, A6: Sos, Meze, Salata Hazırlama ve Yumurta Pişirme, A7: Et ve Su Ürünü Yemekleri Hazırlama, A8: Sebze, Kuru Baklagil Yemekleri ve Sebze Garnitürleri Hazırlama, A9: Hamur İşleri, Pilav ve Makarna Çeşitlerini Hazırlama, A10: Temel Tatlıları Hazırlama

SEÇMELİ BİRİMLER

--

KRİTİK ADIMLAR

A4: BY.1, BY.5, BY.12, BY.15, BY.18, BY.19, BY.20, BY.21,

A5: BY.7, BY.10, BY.13.

A6: BY.14, BY.17, BY.20, BY.21.

A7: BY.11, BY.14, BY.15, BY.18, BY.19

A8: BY.18, BY.21, BY.22, BY.23, BY.25

A9: BY.11, BY.14, BY.15, BY.16, BY.18,

A10: BY.10, BY.13, BY.14, BY.15, BY.17

REFERANS DOKÜMANLAR

13UY0182-4 Aşçı (Seviye 4 Rev.01) Ulusal Yeterliliği, 10UMS0110-4 Aşçı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Başvuru için asgari şart, 18 yaşını doldurmuş olmaktır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

1)Online Başvuru

2)Bireysel Başvuru

3)Tek Nokta Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI

1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası, 2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi), 3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler, NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için BELGEMOD 'tan bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ (GENEL)

Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili Birim Başarı Belgesi verilir.

YAZILI SINAV

A1:7 ,A2:19, A3:19, A4:15 ,A5:5, A6:6 ,A7:5,A8:5 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorularını içerir. Geçme notu A1:70 A2:70, A3:70, A4:70 ,A5:70, A6:70 ,A7:70,A8:70 puandır. Sınav süresi A1:14 , A2:38,A3:38,A4:30,A5:10,A6:12,A7:10,A8:10 dakikadır.Yazılı Sınav Soruları, 13UY0182-4 Aşçı (Seviye 4 Rev.01) soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir. Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez.

PERFORMANS SINAVI

Sınav süresi A2:Bütün sınav sürecini kapsamaktadır. ,A4:60,A5:50,A6:80,A7:50,A8:80,A9:70,A10:60 dakikadır. Toplam 7,5 saattir. Geçme notu 80 puandır. Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projedeki Aşçı uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında 13UY0182-4 Aşçı (Seviye 4 Rev.01) Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

TEKRAR SINAV HAKKI

Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ

Aşçı (Seviye 4) mesleği yeterliliklerine dair değerlendirme süreçlerinde görevlendirilecek değerlendiriciler, aşağıdaki niteliklerden birine sahip olmalıdır.

- Yiyecek içecek hizmetleri sektörü mutfak alanında Mutfak Yöneticisi olarak en az 10 yıl deneyimli olmak,

-Orta öğretim kurumları Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı, Mutfak dalından mezun olmak ve sektörde, Mutfak Yöneticisi mesleğinde en az 6 yıl deneyimi olmak,

-Yükseköğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olup Mutfak Yöneticisi mesleğinde en az 4 yıl deneyimi olmak,

-Orta öğretim kurumları yiyecek içecek hizmetleri alanı mutfak dalında en az 4 yıl süreyle eğitim vermiş olmak,

-Yükseköğretim kurumları yiyecek içecek hizmetleri alanında en az 3 yıl süreyle eğitim vermiş olmak.

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır.

BELGEGEÇERLİLİK SÜRESİ

5 yıl

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl ve ya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

GÖZETİM

--

BELGELENDİRME PROGRAMI KAPSAMINDA KULLANILAN EVRAKLAR

-F28 Aday Başvuru Formu

-F35 Sınav Tutanağı

-F38 Performans Kamera Konuşma Metni

-F39 Teorik sınav Kamera Konuşma Metni

-F45 Belgelendirme Karar Formu

-F46 Teorik-mülakat Sınav İçin Sınav Yeri Uygunluk Formu

-F47 Performans Sınav İçin Sınav Yeri Uygunluk Formu

-F49 Sınav Görevlisi Atama Formu

-F53 Sınav zarfı indeks Formu

-F60.1 Teorik Sınav Kuralları

-F60 Performans Sınav Kuralları

-F62 Sınav Katılımcı İmza Formu

-F65 Teorik Sınav Kitapçığı

-F70.57-AŞÇI SEVİYE 4 Teçhizat Yeterlilik Formu

-F101 Sınav Adayları için Aydınlatma Metni-Açık Rıza Beyanı

-TR.A4.PS01 Aşçı Uygulama Sınav Projesi

-TR.A4.PKL01 Aşçı Performans Sınavı Kontrol Listesi

-TR.A4.TS01 Aşçı Teorik Soru Bankası

Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve İptali

BELGEMOD, Karar Vericisinin kararı sonucu belge sahibi personelin belge kullanımlarını askıya alabilir.

Belgenin askıya alınma kararı Belgelendirme Müdürü tarafından adaya duyurulur, kararın belgelendirilen personele bildiriminden itibaren, belge ve logo kullanımını derhal durdurur. 15 (on beş) gün içerisinde belge ve eklerini BELGEMOD 'a geri gönderir. İade edilmemesi durumunda öncelikle uyarılır. Eğer uyarı dikkate alınmazsa hukuki süreç başlatılabilir. Belgelendirilen personel belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını ve bir dilekçe ile BELGEMOD 'a bildirmesi istenir.

Belgelendirilen personel, belgenin askıya alınma nedenini 1 ay içerisinde ortadan kaldırdığını kanıtlaması (objektif delillerin BELGEMOD 'a sunulması) durumunda Karar Verici kararıyla askıya alma işlemine son verilir. Belgenin askıdan indirildiğine dair yazı, belgeli personele e-mail yoluyla Belgelendirme Müdürü tarafından bildirilir.

 • Belgelendirilen personelin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
 • Belgelendirilen personelin belge kapsamındaki faaliyetlerine son vermesi,
 • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
 • Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak BELGEMOD 'u eksik ve yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
 • Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yaptırması,
 • Belgelendirilen personelin gözetim faaliyetleri öngörülen tarihlerde haklı gerekçe göstermeksizin kasıtlı olarak ertelemesi veya iptalini istemesi,
 • Belgenin geçerlilik süresi içerisinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
 • MYK Belge ücretlerinin ödenmemesi,
 • Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi,
 • Dış denetimlerdeki uygunsuzluklar.

Belgelendirilen personel, sözleşmesini feshetmek veya belgesini iptal ettirmek istediğinde BELGEMOD 'a yazılı olarak başvurur. Talep doğrultusunda BELGEMOD Belgelendirme Müdürü tarafından inceleme yapılır. En geç 15 (on beş) gün içerisinde konu karara bağlanır. İlgili personele karar yazılı olarak bildirilir. Belgelendirilen personel, sözleşmeyle kendisine verilmiş her türlü belgeyi kararın tebliğ tarihinden en geç 15 (on beş) gün içerisinde BELGEMOD 'a iade eder. Aynı zamanda her türlü doküman, ilan vb. belge ve logo kullanımını durdurur.

Belge iptal edildiğinde veya geri alındığında, belgelendirilen personelin adı Belgelendirme Müdürü bilgisi dahilinde, İdari Birim Sorumlusu tarafından Belgelendirilmiş Aday Listesi Formu(L07)' nda iptal olarak belirtilir. Belgesi iptal edilen personel, belgenin iptalini takiben 15 (on beş) gün içerisinde BELGEMOD belge logosunu her türlü yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. Aksi halde BELGEMOD;

 • Akreditasyon kuruluşunu ve MYK durumdan haberdar eder.
 • Belgenin iptal edildiğini ve belgelendirilen personelin belgeyi ve logoyu kullanamayacağını, web sayfası yoluyla iptal edildiğini duyurur.
 • Oluşabilecek zararlarının giderilmesi için sözleşme kapsamında yasal yollara başvurabilir.
 • Sözleşmesi iptal edilen belgelendirilen personel, yeniden belgelendirilmek üzere BELGEMOD 'a başvurduğunda ücretlendirme talimatına göre ilk belgelendirmeye başvuruyormuş gibi işlem yapılır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere www.belgemod.com sitesinden duyurusu yapılır.

Sektör Komitesi Üyeleri ve Temsil Ettikleri Kurumlar

Şahap YILMAZ, Başkan (Milli Eğitim Bakanlığı)

Agâh TURAL, Başkan Vekili (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Dr. Bülent ŞİMŞEK, Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Ferda ÇAKMAKLIOĞLU, Üye (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Prof. Dr. Doğan TUNCER, Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı)

Seçim AYDIN, Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Bercan ÖĞÜT, Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)

Ali RENDAN, Üye (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği)

Mahsun TURAN, Üye (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Mustafa PAÇAL, Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Firuzan SİLAHŞÖR, Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Aylin RAMANLI, Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN, Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

Onaylanan Yönetim Kurulunun Üyeleri ve Temsil Ettiği Kurumlar

Bayram AKBAŞ, Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ, Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU, Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com