Makine Bakımcısı - Seviye 3

Anasayfa / Makine Bakımcısı - Seviye 3

+ Programın Adı

     10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 Personel Belgelendirme Programı

+ Programın Amacı

     Bu program, 10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

+ Referans Standartlar

    09UMS0010-3 Mekanik Bakımcı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

   10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği

+ Belgelendirme Kapsamı

    

A Grubu Zorunlu Birimler

 • 10UY0002-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

B Grubu Seçmeli Birimler

 • 10UY0002-3/B1: Önleyici Bakım
 • 10UY0002-3/B2: Düzeltici Bakım

    Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

 •  Adayın mesleki yeterlilik belgesi alınabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekir.

+ Belgelendirme Başvurusu İçin Ön Şartlar

     Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

+Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi(leri);
 • Daha önce aldığı sertifikaların fotokopisi (varsa)
 • Aday Başvuru Formu
 • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

+Sınav Türü

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

B1: Önleyici Bakım

B2: Düzeltici Bakım

 • Teorik Sınav ( T1; A1+B1+B2)
 • Performansa Dayalı Sınav ( P1; B1+B2)

+Sınav Konularının Sorulara Göre Dağılımı

Teorik Sınav A1 ve A2: Sınav soruları, 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı Ulusal Yeterliliğinde bulunan, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve başarım ölçütlerindeki belirtilen tüm bilgi ifadelerini (BG) ölçebilecek şekilde tasarlanır.

Performansa Dayalı Sınav A1 ve A2: Sınav soruları, 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı Ulusal Yeterliliğinde bulunan, performans sınavı kapsamında ölçülmesi öngörülen ve başarım ölçütlerindeki belirtilen tüm beceri yetkinlik ifadelerini (BY) ölçebilecek şekilde tasarlanır.

Mülakat Sınavı A2: Mülakat Sınavı, adaya verilen süre içerisinde 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı Ulusal Yeterliliği Ek 2’de yer alan Bilgi Kontrol Listesinde (BG) T2 olarak belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanır.

 +Sınav Soru Sayısı

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği,Çevre ve Kalite

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa Dayalı Sınav; Bu birim kapsamında performans sınavı uygulanmaz.

B1) Önleyici Bakım

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa Dayalı Sınav;  Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, 10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği Ek B1- 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülür.

B2 Düzeltici Bakım

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa Dayalı Sınav;  Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, 10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği Ek B2- 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülür.

+Sınav Süreleri

    A1 Teorik Sınav: Soru başı ortalama süre 1,5 dakika olarak öngörülmüştür.

   B1 Teorik Sınav: Soru başı ortalama süre 1,5 dakika olarak öngörülmüştür.

   B2 Teorik Sınav: Soru başı ortalama süre 1,5 dakika olarak öngörülmüştür.

   B1 Performansa Dayalı Sınav: sınav süresi 60 dakika olarak öngörülmüştür.

   B2 Performansa Dayalı Sınav: sınav süresi 30 dakika olarak öngörülmüştür.

+Başarı Notu  

    A1, B1, B2 Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.

   B1, B2 Performansa Dayalı Sınav: Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır.

+Belge Geçerlilik Süresi

     Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

+Gözetim Periyodu

     Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

+Sınav Ücreti ve Sınav Hakkı

    Sınav ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi  belgemod.com web sayfasında verilmektedir.

    Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde 2 kez tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tüm sınavlara tekrar girmesi gerekmektedir.

+Belge Yenilemede Kullanılacak Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemi

      Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda alçı levha uygulayıcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

     Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

     Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

+Belgenin Askıya Alınması & İptal Edilmesi     

    BELGEMOD Belgelendirme aşağıdaki durumlarda verilen belgeleri askıya alır.

 • Aday Başvuru formunda belirtilen şartlara uyulmaması,
 • Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
 • TÜRKAK, Mesleki Yeterlilik Kurumu Logoları ve/veya BELGEMOD Belgelendirme belgesi ve logosunun yanlış kullanılması.

 Karar Verici tarafından değerlendirilir ve belgenin askıya alınmasına karar verilir. Bu durum belgeli kişiye veya bulunduğu kuruluşa ve web sitesinden kamuya yazılı bir şekilde bildirilir.

 Askıya alma durumlarında 3 ay içinde uygunsuzluklar giderilmezse Karar Verici kararı ile belge geri çekilerek kişiye duyurulur. Ayrıca kamuya duyurulur. Askıya alma süresince, kişi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Bu sürede BELGEMOD Belgelendirme‘nin her türlü hakkı mahfuzdur.

 BELGEMOD Belgelendirme belgenin askıya alınmasına dair bilgileri web sitesi, BELGEMOD Belgelendirme Yayınlarında ve günlük gazetelerde gerekçeli olarak yayınlama hakkına sahiptir.

 Belgenin askıya alınma nedeninin giderildiği taktirde belge askıdan kaldırılır. Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, personelin belgesi Karar Verici’nin kararıyla feshedilir. Geri çekilen belgeler, web sitesinde kamuya açık hale getirilir.

 • İlgili belgenin, adına düzenlenen kişi dışındaki kişilerce kullanılması,
 • Askı Süresi sonunda hala, Logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığının tespit edilmesi,
 • Başkasının yerine sınava girme durumunun tespit edilmesi,
 • Kişinin belgelendirme programında belirtilmiş süre kadar belgelendirilen konuda işine ara vermesi.
 • Kişinin belge kullanmaya devam etmek istememesi ve bununun yazılı olarak tarafımıza bildirilmesi,
 • Belgelendirme programının değişmesi ve kişinin gözetimde yeni programda belirtilen yeni şartları yerine getiremeyecek olması,
 • Belgesi askıya alınarak düzeltici faaliyetlerde bulunması istenen kişinin düzeltici faaliyetlerini askıya alınma süresinin dolmasına kadar yerine getirmemesi,
 • Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
 • Belge verilen kişinin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması ,
 • Belgeli kişi yapılan veya denk gelen herhangi bir denetim neticesinde ilgili programa göre yeterliliği onaylandığı zamandaki becerilerini artık sergileyemediği tespit edilirse,
 • Aday Başvuru Formu’nda belirtilen taahhütlere adayın uymaması durumunda
 • Tarafsızlık ve gizlilik konularında çıkar ilişkisinin tespiti durumunda.

 Belgesi askıya alınan veya geri çekilen kişiye Belgelendirme Koordinatörü tarafından durum yazılı olarak bildirilir ve en geç 15 gün içerisinde orijinal belgeleri iade etmesi istenir. Fesih tarihinden itibaren belge kullanmaya devam eden kişi hakkında hukuki işlemler başlatılır. Belgesini kayıp ettiğini beyan eden belgelendirilmiş personellerden gazetede yayınlanmış bir kayıp ilanı talep edilir. Belgenin askıya alınması ve geri çekilmesine ilave olarak yapılan ihlal, kamuya açık hale getirilir ve yasal yollara başvurulur.

 Belge sahibi kişi ile; belgelendirmenin askıya alınması durumunda, belgelendirme askıda iken belgelendirilmiş kişinin belgelendirmeyi kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için uygulanabilir düzenlemeler “Aday Başvuru Formu” ve “Belge, Marka ve Logo Kullanımı Prosedürü”ne uygun olarak yürütülür.

+Belgelendirme Kapsamının Genişletilmesi Daraltılması 

     Aşağıda belirtilen hususlar ortaya çıktığı zaman belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen belge kapsamlarının daraltılması veya genişletilmesi talepleri aşağıdaki bilgiler doğrultusunda Karar Verici tarafından karara bağlanır.

 •  İlgili belgelendirme standardındaki değişiklikler,
 • Yeni belgelendirme standardının geliştirilmesi,
 • Yasal mevzuat istekleri vb.
 •  Belge sahibinin talebi,
 • Belge gözetimi esnasında uygunsuzluğun bulunması,

     Değerlendirme kriterlerinde değişiklik olduğu zaman bu ek kriterler belgelendirme programı kapsamında yapılacak değişiklikler ile beraber kamuya açık hale getirilir. Belgelendirme Programında ilave (ek) değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda (Revizyon vb.), belgelendirilmiş kişinin gözetimi yeni revizyon dikkate alınarak yapılır.

    Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki Ulusal Yeterlilikde belirtilen sınavlara (mülakat, teorik, performans) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru gibi değerlendirilir, bu prosedürün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

    Belge kapsamı daraltması kararı alınan belgeler yeniden düzenlenir ve karar isteği yapılırken, verilecek belgenin kapsamı ile Karar Verici’ye sunulur.

+İtiraz Ve Şikayetler

    İtiraz ve şikâyet hakkında ayrıntılı bilgi web sayfasında verilmektedir. Yapılan faaliyetlere ilişkin itiraz ve şikayetler 15 gün içinde  belgemod.com web sitemizde bulunan İtiraz, Şikayet ve Öneri Formu vasıtasıyla ilgili kuruluşa iletilir.

+Genel Ve Özel Şartlar 

 • Adaylar okuma-yazma bilmemesi durumunda başvuru formunda bunu belirtmek zorundadır. Belirtilmesi durumunda teorik sınavın uygulanabilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Adayların herhangi bir engel durumu olması durumunda başvuru formunda bunu belirtmek zorundadır. Belirtilmesi durumunda teorik sınavın uygulanabilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Adaylar sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav yerine gelmiş olmalıdır. İlan edilmiş tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz ve yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez veya bu ücretlendirme kapsamında yeni bir sınav düzenlenmez.
 • Sınavda yalnızca doğru sayısı dikkate alınır. Boş ya da yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmaz ve her soru eşit ağırlıktadır.
 • Adaylar sınav alanına gelirken kimliklerini yanlarında bulundurmalıdır.

 

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com